UPPDRAG


VINDKRAFT

Vi har utfört fågelinventeringar i vindkraftsprojekt över nästan hela landet, på senare år också till havs. För närvarande är vi involverade i havsbaserade projekt i Kattegatt, utanför den skånska sydkusten, Södra Midsjöbanken och i Bottenhavet.


Vi har hjälpt till med rådgivning i ett flertal projekt och sitter med i referensgrupp om fågelinventeringar för det stora projektet Markbygden. Tidigare har vi utvärderat ett havsbaserat projekt i tyska Östersjön


Vi samarbetar med Vattenfall Vind AB och Lunds universitet i ett internationellt forskningsprojekt om vindkraftens påverkan på nattskärror. Den senaste tekniken har använts för att dokumentera fåglarnas rörelser i en park på Linderödsåsen i Skåne.


Vi samarbetar med Vattenfall Vind AB och Gotlands Vindelproducenter i ett projekt under namnet Örnkoll. Ett avancerat kamerasystem som lärs upp att identifiera fåglar med artificiell intelligens används och utvärderas på Näsudden, södra Gotland.


Vi har hjälpt Gotlands Vindelproducenter att utreda påverkan på känsliga fåglar vid en utbyggnad av vindkraft på Gotland. 


 

KRAFTLEDNINGAR

Befintliga luftburna kraftledningar byts ut för att säkra en stabil elförsörjning till användare. Nya kraftledningar anläggs för att hantera eldistribution från vindkraftverk. Vi har hjälpt till med kunskapssammanställning, rådgivning och fältinventering när fågelfrågan har dykt upp.


För att presentera kunskapsläget gjordes en syntesrapport om kraftledningars påverkan på fåglar. Det var ett samarbete med Lunds universitet och beställd av E.ON Energidistribution AB, Vattenfall Eldistribution, Affärsverket svenska kraftnät, Ellevio AB och Skellefteå Kraft AB. Rapporten kan laddas ner som pdf


Vi har bidragit med rådgivning vid uppgradering av elnätet på Öland. Uppdrag för E.ON Energidistribution AB.


Vi har bidragit med rådgivning vid en koncessionsansökan i södra Sverige åt Affärsverket svenska kraftnät.

INVENTERINGAR

Vi inventerar årligen fåglar och dagfjärilar i fält i uppdrag av länsstyrelser och Naturvårdsverket.


I uppdrag för länsstyrelsen i Kalmar län görs uppföljning av vadarfåglar på Öland sedan 2007.


Under sommaren 2020 har mnemosynefjäril, apollofjäril och svartfläckig blåvinge inventerats med riktade insatser då dessa fjärilsarter är listade i EU:s habitatdirektiv. 


Vi har sammanställt och analyserat inventeringsdata av fåglar och fjärilar åt länsstyrelsen i Skåne.


Vi har under vintern 2019-2020 utfört flyginventering av sjöfåglar längs kusten och till havs i södra Sverige tillsammans med Lunds universitet för kartering åt Naturvårdsverket.

SÖKHUND

Ett arbetsområde som är under utveckling. 


Vi har under sommaren 2020 med framgång hjälpt skogsägare i Skåne och Blekinge att inventera granar angripna av granbarkborre i skogsbestånd upp till 30 hektar.


Under hösten 2020 hjälper vi Eolus Vind inom ett kontrollprogram att med tränad hund göra eftersök av fågelkadaver i vindpark Bäckhammar.