UPPDRAG

Vi har utfört fågelinventeringar i vindkraftsprojekt över nästan hela landet, på senare år också till havs. För närvarande är vi involverade i drygt 20 havsbaserade projekt från Skagerack till Bottenhavet och i nästan lika många projekt på land.


Vi har hjälpt till med rådgivning i ett flertal projekt och sitter med i referensgrupp om fågelinventeringar för det stora projektet Markbygden. Tidigare har vi utvärderat havsbaserade projekt i tyska och polska Östersjön


Vi har samarbetat med Vattenfall Vind AB och Lunds universitet i ett internationellt forskningsprojekt om vindkraftens påverkan på nattskärror. Den senaste tekniken har använts för att dokumentera fåglarnas rörelser i en park på Linderödsåsen i Skåne.


Vi har samarbetat med Vattenfall Vind AB och Gotlands Vindelproducenter i ett projekt under namnet Örnkoll. Ett avancerat kamerasystem som lärs upp att identifiera fåglar med artificiell intelligens används och utvärderas på Näsudden, södra Gotland.


Vi har hjälpt Gotlands Vindelproducenter att utreda påverkan på känsliga fåglar vid en utbyggnad av vindkraft på Gotland. 


 

VINDKRAFT

Befintliga luftburna kraftledningar byts ut för att säkra en stabil elförsörjning till användare. Nya kraftledningar anläggs för att hantera eldistribution från vindkraftverk. Vi har hjälpt till med kunskapssammanställning, rådgivning och fältinventering när fågelfrågan har dykt upp.


För att presentera kunskapsläget gjordes en syntesrapport om kraftledningars påverkan på fåglar. Det var ett samarbete med Lunds universitet och beställd av E.ON Energidistribution AB, Vattenfall Eldistribution, Affärsverket svenska kraftnät, Ellevio AB och Skellefteå Kraft AB. Rapporten kan laddas ner som pdf


Vi har bidragit med rådgivning vid uppgradering av elnätet på Öland. Uppdrag för E.ON Energidistribution AB.


Vi har bidragit med rådgivning vid en koncessionsansökan i södra Sverige åt Affärsverket svenska kraftnät.

KRAFTLEDNINGAR

Vi inventerar årligen fåglar och dagfjärilar i fält i uppdrag av länsstyrelser och Naturvårdsverket.


I uppdrag för länsstyrelsen i Kalmar län görs uppföljning av vadarfåglar på Öland sedan 2007.


Under somrarna 2020-2022 har mnemosynefjäril, apollofjäril och svartfläckig blåvinge inventerats med riktade insatser då dessa fjärilsarter är listade i EU:s habitatdirektiv. 


Vi har sammanställt och analyserat inventeringsdata av fåglar och fjärilar åt länsstyrelsen i Skåne.


Vi har sedan 2019 utfört omkring 100 inventeringar från flyg av sjöfåglar längs kusten och till havs i södra Sverige. Dessa har utförts tillsammans med Lunds universitet för kartering åt Naturvårdsverket men främst i samband med vindkraftsprojektering.

INVENTERINGAR

Hunden Zelda är certifierad för sök av granbarkborreangripna träd och har klarat funktionskontroll såväl 2021 som 2022.


Tillsammans med Richard gör hon sök av kadaver inom ett forskningsprojekt finansierat av Vindval. Zelda kan hitta kadaver av fåglar och fladdermöss med hög säkerhet. Även kunder som behöver hjälp med eftersök vid vindkraftverk anlitar oss.


Vi bygger för närvarande upp ett team av hundekipage som är stationerade i olika delar av Sverige. Därför kan vi utföra eftersök i hela landet.


SÖKHUND